Política de privacitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona

secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar la sol·licitud de reserva de plaça al col·legi major.

Base jurídica

Compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats). Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat.

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris

La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. En cas que resulteu adjudicatari de la plaça, publicarem el llistat de persones admeses en la pàgina web del col·legi. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.